LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2014

UBND HUYỆN NÚI THÀNH                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                                     Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
       Số: 01/PGD-ĐT                                                                       Núi Thành, ngày 02 tháng 01 năm 2013

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2014
I. Công tác trọng tâm:
- Sơ kết học kỳ 1 năm học 2013-2014.
- Kiểm kê thời điểm 0h ngày 1/1.
- Nắm tình hình trước, trong và sau Tết ở các trường PT, MG.
II. Lịch cụ thể:
1/1 - Nghỉ Tết dương lịch
30/12 - Các trường PT bắt đầu thực hiện chương trình học kỳ 2.
1-5/1 - Sinh hoạt cơ quan.
3/1 - Hạn cuối các trường THCS nộp báo cáo sơ kết học kỳ 1 và các báo cáo thống kê.
6/1-22/1 - Kiểm tra công tác dạy, học ở một số trường PT, MG.
6/1 - Các trường MN bắt đầu thực hiện chương trình học kỳ 2.
6-22/1 Phát động các cuộc thi
  • -Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên- Nhi đồng lần thứ VII
  • -Cuộc thi giải toán trên mạng Internet theo địa chỉ: http:/violympic.vn
-Cuộc thi olympic tiếng Anh trên Internet theo địa chỉ: www.ioe.vn
7-8/1 - Tập huấn phần mềm quản lý chất lượng GD TH tại PGD.
-Thành phần: mỗi đơn vị cử 1 cán bộ quản lý và 1 nhân viên.
8/1 - Các trường MN nộp báo cáo sơ kết học kỳ và các báo cáo thống kê qua kênh điều hành và bằng văn bản (MN nhận).
9/1 - Hội thi Olympic tiếng Anh cấp TH tại PGD.
16/1 -Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp THCS tại PGD.
17/1 -Sơ kết học kỳ 1 tại PGD.
Thành phần: Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ, Bí thư chi bộ các trường PT, MG.
22/1 - Nắm tình hình trước tết.
23/1-5/2(Từ 23 tháng chạp đến hết mùng 6 tháng giêng) - Các trường PT, MG nghỉ tết Giáp Ngọ.
6/2 - Nắm tình hình sau tết các trường PT, MG.
 
Nơi nhận:
-Anh Quyện PCT UBND (để báo cáo);
- Các trường PT, MG (để thực hiện);
- Lưu: VT.
 Ghi chú: PGD sẽ chấm chọn SKKN vào đầu tháng 3 năm 2014( chỉ chấm chọn sáng kiến của những cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệuchiến sĩ  thi đua cấp cơ sở trở lên.                                 
                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                            (Đã ký)
                                                                                                Trần Quốc Khánh
   
 

Tác giả bài viết: QTM

Nguồn tin: PGD-ĐT PGD-ĐT Núi Thành cung cấp